Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)

OGAMA s.r.o.

MUDr. Jozef Jendrušák

Kyjevské námestie 9, 974 01Banská Bystrica, Slovenská republika

Nie je prevádzkovateľom poverený

Nie je prevádzkovateľom poverená

 1. Spracúvanie údajov o chorobách a liečbe s priradením výstupov k osobným údajom pacientov.
 2. Z poskytnutého vyšetrenia sa vybrané údaje centrálne ukladajú v súlade s požiadavkami jednotlivých služieb elektronického zdravotníctva (ezdravie). Cieľom ezdravie je pomocou zabezpečeného prístupu zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom pacienta zvýšiť efektívnosť liečby a elimináciu duplicitných vyšetrení.
 3. Spracúvanie údajov o výsledkoch z laboratórnych vyšetrení z rozsahu nevyhnutných osobných údajov.
 4. Odovzdanie zoznamu zdravotných výkonov, ktoré vznikli počas vyšetrenia zdravotnej poisťovni poistenca na základe úhrad verejného poistenia.
 5. Požadované štatistické výstupy a hlásenia.
 6. Pacienti na základe registrácie prostredníctvom elektronického registračného formulára (www.ogama.sk) a cez aktívne prihlasovacie meno a heslo vstupujú do osobnej zóny, ktorá obsahuje informácie o výsledkoch z laboratórnych vyšetrení.

Osobné údaje spracúvame v súlade s právnym základom:
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov; Zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov; Zákon 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov; Zákon 153/2015 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov
V prípade elektronického registračného formulára dotknuté osoby dali svoj súhlas na spracovanie osobných údajov.

pacienti, klienti, zákonný zástupca pacienta (dieťa do 16 rokov vrátane)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; vykonávanie verejného zdravotného poistenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti;  štatistický účel a účel archivácie; na základe súhlasu;

meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, osobné identifikačné číslo poistenca, číselný kód a názov obce, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, mailová adresa, meno a priezvisko zákonného zástupcu;
registračný formulár: titul, krstné meno a priezvisko, rodné číslo, ulica a číslo, PSČ, názov obce, telefónne číslo, mailová adresa, sms

Súvisí s lehotou určenou v prípade archivácie jednotlivých záznamov. Presná lehota uloženia (archivácie) je v registratúrnom pláne.

Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Národné centrum zdravotníckych informácií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade kontroly Dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov).

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB (pacient, zákonný zástupca) v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (č.18/2018 Zb.)

Pacient alebo jeho zákonný zástupca má nasledujúce práva na základe ktorých môže požadovať od prevádzkovateľa:

Informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • prečo spracovávame vaše osobné údaje,
 • aké kategórie osobných údajov spracovávame,
 • s kým vaše osobné údaje zdieľame,
 • ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty,
 • aké máte práva,
 • odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás).

Pri spracúvaní nepoužívame automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie).
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretích krajín.
Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili priezvisko alebo ak ste sa presťahovali.

Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém odstrániť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje zákonne, v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

O nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk